I ♥ De Slempers ♣ ♦ ♠

Technisch reglement

TECHNISCH REGLEMENT

Algemene Bepalingen

Artikel 1

Dit reglement heeft betrekking op parencompetities van Bridgeclub De Slempers, doch kan

ook op andere competities van toepassing worden verklaard door het bestuur.

Artikel 2

De wedstrijden worden gespeeld volgens de meest recente uitgave van “Internationale

Spelregels voor wedstrijdbridge” van de Nederlandse Bridge Bond.

Artikel 3

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC. Tegen deze beslissing kan

schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het Bestuur.

Artikel 4

De organisatie en de leiding van de clubcompetitie is in handen van de TC.

Artikel 5

Vóór de aanvang van elk seizoen (rond 1 september) worden de leden door de TC

geïnformeerd over:

 het aantal en de samenstelling van de groepen, waarin gespeeld wordt;

 het aantal perioden, waarin het seizoen verdeeld is;

 het aantal speelavonden per periode;

 de data van de speelavonden voor in elk geval de eerste periode;

 het aantal spellen per speelavond;

 het maximum aantal minuten per spelgroep/ronde;

 de verdeling van functies binnen de TC.

Artikel 6

De speelavonden vangen aan om precies 19.30 uur. De deelnemers dienen uiterlijk tien

minuten voor dit tijdstip aanwezig te zijn.

Artikel 7

Afzegging kan geschieden tot uiterlijk 17.00 uur van de dag voorafgaand aan de speeldag bij

de presentiemanager. In het geval van een uit een driemanschap bestaand bridgepaar wordt

er steeds van uitgegaan dat 2 van de 3 leden op een speelavond aanwezig zijn. Wanneer van

een paar een lid afzegt of van een driemanschap 2 leden afzeggen, wordt er van uitgegaan

dat het overgebleven lid aanwezig is.

Artikel 8

De TC stelt aan het begin van het seizoen een computer-team samen. Dit zijn de

rekenmeesters voor dat seizoen.

Artikel 9

Op speelavonden van de club dient elk paar ongevraagd 2 volledig ingevulde systeemkaarten

ter beschikking van de tegenspelers te stellen. Dit geldt ook voor de aspirant-leden.

Artikel 10

Meesterpunten worden toegekend conform de richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond

volgens het reglement Meesterpunten.

Organisatie

Artikel 11

De competitie wordt gespeeld in perioden van minimaal 5 wedstrijden elk.

Artikel 12

De wedstrijden worden gespeeld in één of meer groepen, zoveel mogelijk ter grootte van 8

of meer paren.

Artikel 13

Maatstaf voor de indeling van de groepen bij de start van een nieuw seizoen vormt het

totaal aantal meesterpunten, dat in het voorafgaande seizoen door het paar is behaald.

Bij een driemanschap wordt het totaal aantal punten met 2/3e vermenigvuldigd.

Bij gelijke stand beslist de TC.

Artikel 14

Nieuwe leden worden in principe in de laagste groep ingedeeld. Dit geldt ook voor een paar

bestaande uit een nieuw lid en een bestaand lid en een partnership bestaande uit 2 nieuwe

leden en een bestaand lid. Voor een partnership bestaande uit 1 nieuw lid en 2 bestaande

leden geldt het aantal meesterpunten van de bestaande leden.

Afhankelijk van de speelsterkte kan de Technische Commissie, anders beslissen.

Artikel 15

Indien bij een wedstrijd een groep uit een oneven aantal paren bestaat, dan kan de

wedstrijdleider tot herindeling overgaan. Speelt hiertoe een paar desgevraagd in een hogere

groep, dan telt voor dit paar de behaalde wedstrijdscore, met een minimum van het eigen

gemiddelde (zie definities) minus 5%.

Artikel 16

Alleen door de wedstrijdleider aangewezen personen mogen arbitreren en scores

uitrekenen of zo nodig corrigeren.

 

Vorming bridgeparen

Artikel 17

Een bridgepaar bestaat uit 2 of 3 leden.

Artikel 18

Leden die geen partner hebben, krijgen zo mogelijk door de TC een partner toegewezen.

Omtrent de groepsindeling van een dergelijk bridgepaar beslist de TC.

Deelname aan de clubcompetitie is niet mogelijk als het lid met deze toewijzing niet akkoord

gaat of als de TC geen partner kan toewijzen.

Vóór de aanvang van de clubcompetitie

Artikel 19

1. Zonder tegenbericht gaat de TC ervan uit dat in vergelijking van voorafgaande competitie

geen wijziging in een bridgepaar is opgetreden.

2. Wijzigingen in de samenstelling van het bridgepaar dienen vóór 1 augustus van het

lopende jaar bij de TC bekend te zijn.

3. Een lid wordt op de invallerlijst geplaatst indien het betreffende lid op bovengenoemd

tijdstip geen bridgepaar heeft kunnen vormen.

Gedurende de clubcompetitie

Artikel 20

Wijziging in een bridgepaar gedurende de competitie is alleen mogelijk aan het einde van

een periode.

Artikel 21

Besluiten leden van de club de samenstelling van hun bridgepaar te wijzigen, dan worden zij

na de uitvoering van de promotie/degradatieregeling in de groep van de laagst geplaatste

speler ingedeeld.

Artikel 22

Krijgt een van de leden een nieuwe partner van buiten de club, dan wordt dit paar in de

clubcompetitie zo mogelijk een groep lager ingedeeld dan de groep waarin het lid van de

club speelde.

Artikel 23

Een speler die zijn partner verliest of door andere omstandigheden langer dan 2 maanden

niet met zijn partner kan spelen, dient binnen een week na afloop van deze periode voor een

andere partner te zorgen. Voldoet hij hieraan niet, dan verliest hij zijn plaats in de

clubcompetitie.

Invallerbepalingen

Artikel 24

In principe zorgt de presentiemanager voor invallers. Leden mogen slechts op verzoek of in

overleg met de presentiemanager zelf voor een invaller zorgen. De invallers moeten eerst

gezocht worden in de eigen groep. Is dit niet mogelijk, dan wordt in de andere groep(en)

gezocht. Ook niet-leden kunnen als invaller worden uitgenodigd. Voor scoreberekening zie

bijlage 2.

Artikel 25

Invallers die niet tot een vast partnerschap binnen de vereniging behoren, krijgen van de TC

een kwalificatie A, B enz., waarbij A de grootste sterkte aangeeft.

Artikel 26

Worden spelers van verschillende groepen tot een tijdelijk partnerschap gevormd, dan

beslist de TC in welke groep dit partnership zal spelen.

Artikel 27

1. Indien 2 groepen bestaan uit een oneven aantal paren, dan spelen de paren van de 2

stilzittafels tegen elkaar aan een combi-tafel.

2. Zijn er meer dan twee groepen met een oneven aantal paren, dan bepaalt de TC welke

groepen voor de combi-tafel in aanmerking komen.

3. Indien om organisatorische redenen de uitvoering van lid 1 niet mogelijk is en een paar

uit een lagere groep moet invallen in een hogere groep, dan dient dit het hoogst

geplaatste paar te zijn, tenzij dit paar of een van de leden ervan eerder in de lopende

periode is ingevallen.

4. Een paar uit een hogere groep kan nimmer invallen in een lagere groep.

Artikel 28

Leden van een driemanschap kunnen uitsluitend invallen in een groep, waarin zij zelf niet

zijn ingedeeld. 

Verzuim

Artikel 29

1. Onder het gescoorde percentage wordt verstaan het op een speelavond door een paar

behaalde percentage, verminderd met eventueel toegekende strafprocenten.

2. Het periode percentage is het gemiddelde van de door een paar gescoorde percentages

in een periode.

Artikel 30

Een paar dat zonder voorafgaande kennisgeving een wedstrijd verzuimt, krijgt voor die

wedstrijd een score van 0%. Deze score wordt meegeteld bij de bepaling van het periode

percentage.

Artikel 31

Voor een paar dat tijdens een periode één of meer keren een wedstrijd met voorafgaande

kennisgeving verzuimt, geldt de volgende regeling:

 1e Keer verzuim: eigen gemiddelde minus 2,5%.

 2e Keer verzuim: eigen gemiddelde minus 5%.

 3e Keer verzuim: eigen gemiddelde minus 7,5% en automatische degradatie, tenzij buiten

mededinging is gespeeld.

Artikel 32

Per seizoen kan een bridgepaar, mits voor aanvang van een competitieronde aan de TC

gemeld, maximaal 1 competitieronde buiten mededinging spelen (geen promotie of

degradatie in die competitieronde).

Hiervoor moet het paar minimaal 3 maal verzuimen of slechts eenmaal in de originele

samenstelling kunnen spelen.

Artikel 33

De score behaald door een paar dat bestaat uit vervangende partners uit dezelfde groep telt

mee voor de groep waaruit beide paren afkomstig zijn. Hierbij is artikel 35 van toepassing.

Artikel 34

De score behaald door een paar dat bestaat uit vervangende partners uit verschillende

groepen telt mee voor beide groepen waaruit de paren afkomstig zijn.

Voor de partner die normaal speelt in een hogere groep, geldt een maximum van het eigen

gemiddelde plus 5% en voor de partner die normaal speelt in een lagere groep geldt een

minimum van het eigen gemiddelde minus 5%. Hierbij is artikel 35 niet van toepassing.

Artikel 35

De score behaald met een vervangende partner van binnen of van buiten de club telt mee

tot maximaal 5% boven of minimaal 5% onder het eigen gemiddelde over de wedstrijden

gespeeld met de vaste partner in de eigen lijn.

Artikel 36

Voor een paar dat wegens verplichtingen jegens de club of wegens het spelen van officiële

wedstrijden niet in staat is een of meer wedstrijden van een periode te spelen, geldt artikel

35, echter zonder de genoemde verlaging.

Promotie en Degradatie

Artikel 37

De scores van een wedstrijd worden uitgedrukt in percentages tot 3 cijfers achter de

komma. Het periodepercentage is het gemiddelde van de behaalde meetellende

wedstrijdscores, waarop eventuele correcties zijn toegepast op grond van welk artikel in dit

reglement dan ook. Het gecorrigeerde periodepercentage bepaalt de rangorde van de paren

voor de desbetreffende periode.

Artikel 38

Na iedere periode vindt promotie/degradatie plaats.

Bij een groep t/m 13 paren promoveren de drie paren die het hoogst geëindigd zijn en

degraderen de drie paren die het laagst geëindigd zijn. Bij groepen van 14 t/m 18 paren zijn

dat 4 paren en bij meer dan 18 paren zijn dat 5 paren.

Artikel 39

Om voor promotie in aanmerking te komen mag het paar hoogstens tweemaal in die periode

verzuimd hebben en moet het paar ten minste tweemaal in originele samenstelling gespeeld

hebben.

Artikel 40

Voor elk paar dat op grond van het periodepercentage in aanmerking komt voor promotie of

degradatie, maar om welke reden dan ook niet zal promoveren respectievelijk degraderen

komt het volgende paar in rangorde in de plaats.

Arbitrage en straffen

Artikel 41

Voor elke onregelmatigheid is het verplicht arbitrage te vragen.

Artikel 42

Eigen arbitrage is niet toegestaan en wordt ongedaan gemaakt en bestraft overeenkomstig

de in artikel 2 genoemde regelgeving.

Artikel 43

Bestraft wordt met 1% per keer bij:

 het niet ontbieden van een arbiter bij onregelmatigheden of eigen arbitrage;

 het spelen in de verkeerde windrichting;

 het veroorzaken van een afwijkende hand door het niet tellen of het foutief terugsteken

van de kaarten;

 het tweemaal overschrijden van de vastgestelde rondetijd; de eerste maal wordt een

waarschuwing gegeven.

Artikel 44

Schrijffouten op de scorekaart of het onjuist invoeren van de score in de bridgemate, die van

invloed zijn op de score van de andere paren in de groep worden bestraft met 0,5% voor

beide paren. Per spelgroep/ronde zal de straf voor dezelfde fout niet meer bedragen dan in

totaal 1%.

Artikel 45

1. Indien een bridgepaar of lid ervan te laat komt op de speelavond en de tweede ronde is

nog niet begonnen, geldt:

a. een straf van 1% op de totale score;

b. straffeloos spelen van de spellen binnen de nog beschikbare rondetijd;

c. straffeloos naspelen van maximaal 1 spel.

2. Voor spellen die reglementair niet meer kunnen worden gespeeld, geldt een arbitrale

score van 60/40% of 40/40%.

3. Spelers, die het spel vertragen dienen 2 maal hierop attent gemaakt te worden door één

van de tegenspelers alvorens de arbitrale score ingaat.

4. Indien een bridgepaar of lid ervan donderdag na 17.00 uur afzegt, krijgt dat bridgepaar

voor die speelavond een score van 35%. Indien een lid van een bridgepaar afzegt vervalt

het speelrecht van de partner, tenzij een invaller uit de eigen groep, de andere groep of

een niet lid beschikbaar is. Indien van aantoonbare overmacht sprake is, beslist de TC

over de score en het speelrecht.

Clubkampioen

Artikel 46

Het paar dat na afloop van de clubcompetitie volgens de clubmeesterpuntenladder van de

NBB (zie onze website op NBB portal) samen de meeste meesterpunten heeft verzameld, is

clubkampioen. Dat geldt zowel voor de tijdens de competitie behaalde meesterpunten als

voor de meesterpunten tijdens de zogenaamde vrije drives voor de eigen leden.

Meesterpunten verworven buiten de vereniging om tellen uiteraard niet mee.

Bij gelijk eindigen beslist het behaalde gemiddelde percentage in de competitie.

Artikel 47

Het paar moet het hele seizoen in dezelfde samenstelling aan de competitie hebben

deelgenomen.

Artikel 48

Een paar dat meer dan eenmaal in een competitieseizoen zonder kennisgeving afwezig is

geweest, komt niet in aanmerking voor het clubkampioenschap.

Artikel 49

Het paar dat clubkampioen wordt, krijgt aan het einde van het seizoen een wisselbeker

uitgereikt. Op de beker worden de namen van het winnende paar gegraveerd.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van de vereniging op 8 mei 2015

Voorzitter:

Secretaris:

Bijlage 1 – Definities en afkortingen

TC

Technische Commissie.

Presentiemanager

Regelt voor iedere verenigingsavond de aanwezigheid van de leden en zorgt per avond voor

een evenwichtige samenstelling van de groepen. Bij hem of haar moet worden afgezegd bij

verhindering.

Eigen gemiddelde

De gemiddelde score van een paar in een bepaalde ronde van de avonden waarop dit paar in

de vaste samenstelling heeft gespeeld.

Meesterpunten

De door de NBB voor iedere speelavond toegekende punten aan de individuele leden voor

de door hen geleverde bridgeprestatie.

Bijlage 2 – Overzicht correcties op uitslag bij verwerking in de competitiestand

A. Combi-paar van 2 leden uit dezelfde groep. De score geldt voor beide paren met een

minimum van het eigen gemiddelde -5% en een maximum van het eigen gemiddelde

+5%.

B. Combi-paar van twee leden uit verschillende groepen. De score geldt voor beide paren

met een minimum van het eigen gemiddelde -5% voor het paar dat normaal in de laagste

groep speelt en een maximum van het eigen gemiddelde +5% voor het paar dat normaal

in de hoogste groep speelt.

C. Spelen met een invaller van binnen of van buiten de vereniging. De score blijft staan met

een minimum van het eigen gemiddelde -5% en een maximum van het eigen gemiddelde

+5%.

D. Spelen in een hogere groep. Speelt een paar op verzoek van de wedstrijdleider en/of de

presentiemanager in een hogere groep dan blijft de score staan met een minimum van

het eigen gemiddelde -5%.

Bijlage 3 – Toelatingscriteria

Bij de Slempers wordt gespeeld volgens het Acol biedsysteem.

Van aspirant-leden wordt verwacht, dat ze minimaal spelen op het niveau behorend bij het

klaver- ruiten- harten- en schoppenboekje van Berry Westra.


Technisch reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 8 mei 2015.