I ♥ De Slempers ♣ ♦ ♠

Gids voor bridge


Rechten en plichten aan de bridgetafel ter waarborging van een plezierige sfeer uit de 'gids voor bridge' van Rob Stravers.

Defenities

Alerteren
De tegenstanders waarschuwen dat een uitleg nodig kan zijn. Met de alertkaart of met een klop op tafel.

Bieding
Elk bod, pas, doublet en redoublet.

Bod
1 t/m7 + speelsoort; van 1 klaver t/m 7 SA.

Claimen
Stoppen met spelen, waarbij degene die claimt meteen vertelt met welke speelwijze hij welk aantal slagen denkt te zullen maken.

Honneur
Aas, heer, vrouw, boer, tien.

Psych, Psychologische bieding

Een bieding die grof afwijkt van het biedsysteem om de tegenstanders te misleiden. Dat is toegestaan, op voorwaarde dat de verrassing voor de partner net zo groot is als voor de tegenstanders. Kleine afwijkingen, zoals een zwakke twee op een 5-kaart, terwijl een 6-kaart wordt beloofd, vallen niet onder psych! Dat zijn afwijkingen die NIET toegetaan zijn, zodra de partner daar rekening mee gaat houden.

Uitkomst
De eerste gespeelde kaart in de eerste slag

Voorspelen
Het spelen van de eerste kaart van een slag

Wedstrijdleider
Degene die is belast met de leiding van een wedstrijd en met de toepassing van de spelregels. De wedstrijdleider is ook verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de bridgesessie. Hij heeft de bevoegdheid spelers voor de rest van een zitting te schorsen.
 
Overeenstemming na het spelen
Als de laatste kaart is gespeeld, wordt het resultaat van dat spel vastgesteld. De twee partijen moeten het eens zijn over het behaalde aantal slagen én over het contract. Pas dan kan het resultaat worden opgeschreven of ingevoerd in de Bridgemate. Is er geen overeenstemming? Vraag dan de hulp van de arbiter. Ruim in ieder geval uw kaarten nog niet op. Laat ze in de juiste volgorde liggen. Doet u dat niet, dan verspeelt u wellicht uw rechten.

Verzaking
Als een speler een kaart bijspeelt in een andere kleur dan waarin is uitgekomen, terwijl hij wél één of meer kaarten heeft in de uitgekomen kleur, is er sprake van verzaking.

Vraag direct om arbitrage. De juiste rechtzitting hangt namelijk af van verschillende factoren. Het aantal over te dragen slagen varieert van nul tot veel!

Claimen, opeisen en afstaan van slagen
Als een speler, zowel de leider als een tegenspeler, denkt dat verder spelen niet meer nodig is, omdat hij bijvoorbeeld alle resterende slagen in zijn handen heeft, mag hij 'claimen'. 

Om te claimen hoeft u zelf niet aan slag te zijn.

Een claim bestaat uit: vertellen op welke wijze u nog hoeveel slagen verwacht te maken of af te staan.

Als u het niet eens bent met een claim, of aan de juistheid daarvan twijfelt, zegt u dat u graag de arbiter laat meekijken.

Aan een uitnodiging als: 'Speel toch nog maar even door', bijvoorbeeld omdat de betreffende tegenspeler nog een troefkaart in handen heeft, mag geen gevolg worden gegeven. Terecht, omdat dat verzoek niet zonder reden zal worden gedaan. Ook als de claimer van plan was een bijkleur te spelen, of dacht dat de volgorde niet uitmaakt, zal hij na zo'n verzoek voor alle zekerheid eerst troef spelen. Alleen de arbiter stelt vast welk resultaat moet worden geschreven.

Als uw partner akkoord gaat met een claim, terwijl u verwacht dat uw partner nog een slag kan maken, is die slag nog niet definitief verloren.

Als de claimer een of meer slagen afstaat, en na zijn claim blijkt dat hij met welk vervolg ook méér slagen zou maken, is herstel niet uitgesloten.

Alle reden dus om bij de minste twijfel over de juistheid van een claim arbitrage te vragen.

De leider of tegenspeler speelt een kaart voor de beurt voor
Elk voorspelen voor de beurt, van leider, dummy of tegenspeler, wordt automatisch geaccepteerd als de hand die daarop volgt een kaart bijspeelt.


Een opengevallen kaart tijdens het spelen
Als een kaart tijdens het spelen openvalt, zijn er verschillende correcties mogelijk. Nodig de arbiter uit, die kan u precies vertellen hoe onnodige schade kan worden voorkomen. Een opengevallen kaart van de leider mag zonder consequentie terug in de hand van de leider.


De verkeerde tegenspeler komt uit met een open kaart (1e kaart van het spel)
Dit is een van de meest voorkomende en onnodige fouten. Onnodig, omdat een gedekte uitkomst geen enkel probleem geeft! Vraag direct arbitrage aan. Er is namelijk een scala aan mogelijke rechtzttingen. en in sommige gevallen is een rechtzetting niet een nodig!

De leider speelt voor uit de verkeerde hand
Als de leider uit de verkeerde hand voorspeelt, kan elke tegenstander dat accepteren of weigeren.
Zodra een tegenspeler dat verkeerde voorspelen accepteert of verbiedt, is die keus definitief. Overleg tussen tegenspelers mag namelijk niet plaatsvinden. Als beide tegenspelers tegelijk een verschillende voorkeur uitspreken, geldt de voorkeur van de speler die links van de voorgespeelde kaart.


Dummy, rechten en plichten

Wat dummy NIET mag:

*Dummy mag op geen enkele wijze het spel beïnvloeden, ook niet met uitingen met instemminge,   afkeuring, blijdschap of teleurstelling of alvast de hand bewegen in de richting van een vrije kaart.
*Dummy mag niet als eerste de aandacht vestigen op een onregelmatigheid.
*Dummy mag niet in de handen kijken van de tegenstanders en/of de leider.
*Dummy mag niet aan een tegenstander die niet bekent, vragen of die misschien verzaakt. Dat kan   namelijk worden opevat als waarschuwen van de leider hand voorspeelt. - maar ... als de leider zelf aan slag is, en tegen dummy zegt 'Speel maar schoppen boer', is daarmee al uit de verkeerde handvoorgespeeld. Dummy mag dan niets melden of laten merken! -
*Nadat een andere speler de aandacht vestigde op een onregelmatigheid de arbiter uitnodigen.
*Na de 13e slag een plaatsgevonden onregelmatigheid melden. Ook dan kan de arbiter nog tot rechtzetting overgaan.

Ongeoorloofde informatie

Ongeoorloofde informatie tijdens het bieden is elke informatieve die langs andere weg worden overgedragen dan uit reglementair correcte biedingen

Er zijn onnoemlijk veel vormen van ongeoorloofde informatie. Als u een verkeerde hand uit het bord haalt en inziet, of als u in de pauze een verhaal hoort over een spel dat u nog moet spelen, is dat informatie die u niet mag gebruiken. Een speler die lang nadenkt en past. Het nadenken geeft in ieder geval aan dat hij iets heeft om over na te denken. Gevallen van ongeoorloofde informatie moet u melden aan de arbiter. Maar soms moet u daarmee wachten. Want zelfs met het vragen om arbitrage kan ongeoorloofde informatie ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw partner uw bieding verkeerd uitlegt. Als u op dat moment de arbiter roept, kunt u daarmee uw partner wekken!

Hanteer als handvat dat voor een onregelmatigheid die alle spelers kunnen waarnemen, altijd direct de arbiter kan worden ontboden.

Een onregelmatigheid die voor de andere spelers nog niet waar te nemen is, zoals een verkeerde uitleg van partner, eist perfecte timing. Op het moment van die verkeerde uitleg mag u niets laten merken. U moet onbewogen blijven kijken en wachten tot u leider of blinde wordt. En als u moet tegenspelen, moet u zelfs wachten tot na de laatste slag.

Een bekend voorbeeld van ongeoorloofde informatie is: met een 4-kaart of langer in klaveren, vragen of de 1 klaver-opening echte klaveren belooft.

Ongeoorloofde informatie wordt ook vaak non-verbaal overgebracht. Zoals een verontwaardigde beweging, schrikreactie of verbaasde blik na partners voorspelen van een bepaalde kleur.


Rechten en plichten tijdens het bieden:


Biedkaarten opruimen
De biedkaarten moeten worden opgeruimd tussen de laatste pas en het openleggen van de uitkomstkaart. Dus niét al na een bod dat waarschijnlijk wel hjet eindcontract zal worden ... Er kan nog een bod komen, of een doublet ...

De spelregels geven niet aan op welk moment de biedkaarten precies moeten worden opgeruimd. Als een speler vraagt om de biedkaarten nog even na de laatste pas te laten liggen, blijven ze liggen. Uiterlijk tot de uitkomst.


Stopwaarschuwing
Elk sprongbod moet worden voorafgegaan door het neerleggen van een stopkaart. Ook een 2-opening of hoger is een sprongbod! Na ongeveer tien seconden moet de stopkaart weer van tafel. De linker tegenstander moet een verplichte denkpauze van ongeveer tien seconden in acht nemen. Uiteraard mag hij niet laten merken dat hij niets te overdenken heeft door zichtbaar de seconden af te tellen. Deze verplichte pauze heeft een groot voordeel. Als namelijk een speler door het sprongbod is verrast, omdat zijn al voorgenomen actie door die sprong plotseling niet mogelijk is, verraadt hij niet ongewild zijn kracht door de opeens noodzakelijke denkpauze. De stopwaarschuwing is dan ook ter bescherming van de speler na de 'jumper'. Groot nevenvoordeel is dat door de stopkaart de kans op het onvoldoende bod (een bod dat lager is dan het voorgaande) kleiner is.

Als een speler wél springt, maar geen stopkaart neerlegt, moet de linker tegenstander evengoed een denkpauze van tien seconden in acht nemen. Dat geldt ook als de stopkaart maar heel even wordt neergelegd.

Zolang de stopkaart op tafel ligt, mag de linker tegenstander niet bieden. Als een speler ook na ruim tien seconden de stopkaart laat lieggen, mag u hem vriendeliijk vertellen dat hij dat kaartje mag opruimen, omdat u niets mag doen zolang het er ligt.

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie. Als een vreemd ogend bod niet wordt gealerteerd, mag van de tegenstanders worden verwacht dat ze - mits aan de beurt om te bieden - desgewenst vragen naar de betekenis.

Als een speler niet weet wat een bieding van zijn partner betekent
Als een speler geen uitleg 
kan geven over een bieding van zijn partner, kunt u aan de arbiter vragen hoe daarmee om te gaan.  

Niet alerteren (tenzij de hoofdregel van toepassing is )
* Biedingen die alleen interesse tonen in de geboden speelsoort.

* 1 klaver en 1 ruiten als dat minstens een 3-kaart belooft.

* Alle biedingen op 4-hoogte ná de eerste biedronde (gerekend vanaf het openingsbod).

* Doublet; maar sinds 2008 moet ook het doublet worden gealerteerd als u kunt vermoeden dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten.

* 1SA-opening met lichte afwijking:

   - minimaal 14 en maximaal 18 punten

   - mogelijk 5-kaart hoog of 6-kaart laag.

Wel alerteren
Elke bieding die meer of iets anders belooft dan interesse in de geboden speelsoort. Dus ook 1 klaveren als dat minimaal een 2-kaart belooft, Stayman, de kunstmatige antwoorden daarop, zoals 2 ruiten als ontkenning voor een hoge 4-kaart. Jacobytransfers en transfers voor de lage kleuren.

Correct alerteren
De speler die alerteert, moet erop letten dat beide tegenstanders zijn alert zien.
Alerteren kan op verschillende manieren. Met de Alertkaart, het uitspreken van : 'Alert' of met een klop op tafel. Maar wel consequent op dezelfde wijze alerteren; niet de ene keer het kaartjes en de volgende keer kloppen.
U kunt uw tegenstanders verzoekn hun biedingen NIET te alerteren. Indien u van dat recht gebruikmaakt, heft u daarmee niet uw eigen alerteerplicht op.

Hoofdregel
Elke bieding van uw partner alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten!

Openheid gemaakte afspraken
Bridge moet met openvizier worden gespeeld; geheime afspraken zijn absoluut verboden. De tegenstanders hebben recht op alle informatie. Volledige openheid dus (full disclosure). Voor die openheid kennen we een aantal instrumenten.

Systeemkaart
Voor aanvang van elke ronde wisselen de spelers hun systeemkaart uit. Op veel clubs en toernooien is dat verplicht. Helaas houden veel spelers zich daar niet aan. Zonder systeemkaart zal de arbiter een bieding met twijfelachtige uitleg eerder aanmerken als 'verkeerde uitleg' dan met een systeemkaart. Een systeemkaart heft de alerteerplicht nooit op.

Pré-alert
Voor aanvang van de ronde attendeert u de tegenstanders op bijzondere afspraken, vooral als die minder gangbaar zijn. Denk aan conventies als Transfer-Walsh, transferpreëmpts, ongebruikelijke openingen, met name op 2-niveau, 1SA-openingen die minder dan 11 punten kunnen bevatten ('10-12 sans') of niet persé een SA-verdeling aangeven. Het pré-alert ontheft u niet van de alerteerplicht.

 

Vragen naar de reeds gedane biedingen met de betekenis:

U mag de systeemkaart van de tegenstander voor en tussen de spellen inzien, en tijdens het bieden alleen als u aan de beurt bent.

Elke speler mag als hij aan de beurt is om te bieden, vragen naar het voorafgaande biedverloop en de uitleg.

U mag geen informatie vragen ten behoeve van uw partner!

Nadat het bieden is afgesloten (drie achtereenvolgende passen) mogen de leider en de tegenspelers alleen nog naar het biedverloop en de betekenis van de biedingen vragen als ze aan de beurt zijn om in de eerste slag te spelen.

De speler die uitkomt mag dat vragfen tot hij zijn uitkomst heeft bepaald.

De partner van de speler die uitkomt, heeft nog twee kansen: tussen het moment dat zijn partner de uitkomstkaart heeft bepaald en het moment dat die open ligt en als hij zelf aan de beurt is om in de eerste slag bij te spelen.

De leider mag naar het voorafgaande biedverloop vragen tot hij dummy laat bijspelen.

Alle spelers mogen na afloop van het biede vragen de biedkaarten nog even te laten liggen, zodat het biedverloop zichtbaar blijft. Dat mag totdat de uitkomstkaart is opengelegd.

De bridgezitting:

Elke ronde:
Wissel na de begroeting en voor aanvang van het eerste spel de systeemkaarten en de bijzonderheden van elkaars biedsysteem.

Einde ronde:
U mag de tafel pas verlaten als toestemming is gegeven om te wisselen. Worden de spellen uitgewisseld met een andere tafel, dan hebben de hoogst genummerde tafels een terugbrengplicht. Dat mag u wél doen voor het sein omwisselen. Alle vier de spelers zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, dus ook voor het terugbrengen van de spelen. Vergeet u niet de stoelen aan te schuiven?

 De bridgezitting:

Als na het schudden en geven een spel wordt rondgepast, mag niet opnieuw worden geschut en gegeven. Er kunnen immers spelers zijn die wél zouden openen. Tot er overeenstemming is over het aantal gemaakte slagen, laat u uw kaarten in de gespeelde volgorde liggen. Bij onenigheid over het aantal gemaakte slagen, verliest u met te vroeg schuddden een belangrijk bewijsstuk. Pas als beide partijen het eens zijn, schudt u uw kaarten en stopt u ze terug. Dat schudden is verplicht. Helemaal na een rondpas. Tel uw kaarten voordat u ze terugstopt. Doe dat vooral als u met uw tafelgenoten hebt 'nagekaart'.


De bridgezitting:

Als de kaarten worden geschud moet er tenminste één tegenspeler aanwezig zijn. Ze moeten kaart voor kaart met de beeldzijde naar beneden worden gegeven in vier handen en dertien kaarten. Elke hand wordt daarna met de beeldzijde naar beneden in één van de vier vakken van het bord gestoken. De kaarten delen volgens de wijzers van de klok heeft de voorkeur. U mag alleen uw eigen kaarten uit het bord pakken. Voordat u uw kaarten inziet, moet u ze tellen met de beeldzijde naar beneden. Hebt u niet precies dertien kaarten, vraag dan naar de arbiter, die zorgt voor herstel.

De bridgezitting:

Het speelschema bepaalt tafel en speelrichting. Per wedstrijd houdt elke speler een vaste plaats binnen die richting. Begint u op de noordplaats dan mag u een volgende ronde niet zuid gaan zitten. Vaak wordt gedacht dat de noordspeler (extra) verantwoordelijk zou zijn voor de juiste gang van zaken. Dat is een misverstand. Alle spelers hebben een gelijke verantwoordelijkheid voor een goed verloop, de juiste speelrichting, de juiste spellen én de juiste tegenstander.

 

Omgaan met onregelmatigheid

Hij mag u alleen wijzen op het acceptatierecht en daarbij aangeven welke consequenties het wel of niet accepteren voor u en de tegenpartij kan hebben. De arbiter mag niet uw hand bekijken en vertellen wat u daarmee in de gegeven situatie het beste kunt doen. U zult dus op eigen kracht uw keus moeten maken.


Omgaan met onregelmatigheid

Vraag onmiddelijk arbitrage aan na een ongeoorloofde informatie zoals een betwiste denkpauze van een tegenstander
! Doe tot de komst van de arbiter niets, niet alvast een vervangend bod doen, geen dichtliggende kaarten inzien of (bij)spelen en zeker niet voor eigen rechter spelen!


Omgaan met onregelmatigheid

Vraag onmiddelijk arbitrage aan zodra u achter uw vergissing komt!

De kunst van hoffelijkheid


In artikel 74 van de spelregels staat: Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijden die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstore
n.